marți, ianuarie 25

Angajări la Casa de Cultură Tecuci

Casa de Cultură Tecuci cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, Tecuci, Jud. Galați, CUI 4973562, tel. 0372727260, în conformitate cu H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată:
– 1 post de Referent cu studii medii, IA, compartiment specialitate culturӑ.
Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 3, din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
REFERENT CU STUDII MEDII IA

Condiții specifice de participare la concurs:
a) studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
b) să aibă minim 7 ani de experiențӑ în specializarea „Coregrafie – dans” (Experiență demonstrată cu documente justificative).
c) Activitate, experiență și management în coregrafie-dansuri (constituie un avantaj activitatea culturală de lungă durată și apariții TV/radio)
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Casei de Cultură Tecuci din str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, în perioada: 10 – 24.12.2021, până la ora 12:00 şi trebuie să conţină obligatoriu documentele următoare:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
d) copia carnetului de muncă și adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
g) curriculum vitae;
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității copiilor cu originalul.
Concursul se va desfășura la sediul Casei de Cultură Tecuci, str. 1 decembrie 1918, nr. 62, Municipiul Tecuci, Județul Galați astfel:

  • proba scrisă în data de 04.01.2022, ora 09:00
  • interviu în data de 06.01.2022, ora 9:00.
  • depunerea dosarelor în perioada 10.12.2021–24.12.2021

Relațiile se pot obține la telefon: 0372727260.

BIBLIOGRAFIE

  1. Legea 26/2008, privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
  2. OUG 118/2006, privind inființarea, organizarea și desfӑșurarea activitӑților așezӑmintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Ordin Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2193/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;
  4. Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 471/1990, pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activităţi artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *